Radi Vás privítame v našom showroome v Prievidzi, každý pracovný deň od 14:00-16:00.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Drevex EU s.r.o. pre zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti Drevex EU s.r.o.

článok I Úvodné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku medzi spoločnosťou Drevex EU s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom využitia elektronického obchodu spoločnosti Drevex EU s. r. o., ako aj prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefónu.

(2) Predávajúcim je spoločnosť Drevex EU s.r.o. s týmito identifikačnými údajmi:

obchodné meno: Drevex EU s.r.o.,
sídlo: Bojnická cesta 1870/45 B, 97101 Prievidza
IČO:
36835463
DIČ: 2022449561
IČ DPH: SK2022449561
zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 18268/R

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 373080808/0900
IBAN: SK60 0900 0000 0003 7308 0808 SWIFT/BIC: GIBASKBX

web adresa: www.stolicky.drevex.eu e-mailová adresa: info@drevex.eu

telefónne číslo: 046 5423 889

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín odbor výkonu dozoru

tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

(3) Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

(4) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

(5) Podnikateľom sa rozumie
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

(6) Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), rozumie sa tým, že ide o podnikateľa. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa primerane riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a to v rozsahu práv a povinností, ktoré prináležia kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, pokiaľ výslovne z obsahu týchto všeobecných

obchodných podmienok nevyplýva inak.

(7) Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje a prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a že s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

(8) Webovým sídlom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie web stránka predávajúceho pod označením domény www.stolicky.drevex.eu

(9) Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci na doméne www.stolicky.drevex.eu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

(10) Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu

tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo do uplynutia času, ak sú časovo obmedzené a ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Ak predávajúci poskytuje na vybrané produkty viac zliav alebo výhod, tieto nie je možné kombinovať (pokiaľ nie je uvedené inak) a je na rozhodnutí kupujúceho, ktorú ponúkanú zľavu alebo výhodu si pri objednávke vyberie.

(11) Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím elektronického obchodu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom je dohodnuté, že vzťah sa riadi slovenským právom.

článok II Uzavretie kúpnej zmluvy

(1) Umiestnenie tovaru na webovom sídle predávajúceho sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom takýto návrh vždy obsahuje doplňujúce informácie o ponúkanom

tovare , t. j. obchodnú komunikáciu obsahujúcu opis základných znakov výrobku, cenu a ďalšie podstatné informácie, akými sú najmä hlavné vlastnosti výrobku, informácie týkajúce sa nákladov na dopravu a termínu dodania tovaru, spôsob platby, podmienky dodania,

podmienky vybavovania reklamácie, právo na odstúpenie od zmluvy.

(2) Kúpna zmluva ohľadne ponúkaného tovaru vznikne vykonaním objednávky tovaru zo strany kupujúceho. Akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy ohľadne tovaru umiestneného na webovom sídle predávajúceho zo strany kupujúceho je objednávka kupujúceho, predmetom ktorej je dodanie tovaru zverejneného na webovom sídle predávajúceho za kúpnu cenu zverejnenú na webovom sídle predávajúceho, pričom objednávka kupujúceho je zaslaná predávajúcemu vo forme vyplneného objednávkového formulára z webového sídla predávajúceho prostredníctvom tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ a to prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu (ak vykonal predchádzajúcu registráciu) alebo bez registrácie, objednávka zaslaná e-mailom alebo

objednávka zadaná telefonicky. Objednávka musí obsahovať aspoň:

a) meno, priezvisko a bydlisko kupujúceho,
b) adresu dodania na území Slovenskej republiky,
c) telefónne číslo kupujúceho a jeho e
-mailovú adresu,
d) identifikáciu objednávaného tovaru, jeho množstvo a
cenu
e) potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

(3) Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou objednávaného tovaru. Kúpna cena objednávaného tovaru je konečná tzn. vrátane zákonnej sadzby DPH a všetkých ďalších daní alebo poplatkov. Kúpna cena zahŕňa aj náklady súvisiace s dodaním tovaru v rámci územia Slovenskej republiky, najmä prepravné a balné.

(4) Kupujúcemu po odoslaní objednávky z webového sídla predávajúceho bude doručené na e-mailovú adresu zadanú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len: „potvrdenie o doručení objednávky“) Potvrdenie o doručení objednávky nemá žiaden vplyv na uzavretie kúpnej zmluvy. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie

informácie ohľadom jeho objednávky. Ustanovenie tohto odseku sa neuplatní v prípade telefonickej objednávky.

(5) Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Pri objednávke tovaru vyrobeného na mieru je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu zálohu vo výške 50 % z orientačnej ceny vypočítanej predávajúcim do 3 pracovných dní od doručenia potvrdenia o doručení objednávky. V prípade neuhradenia zálohy podľa predchádzajúcej vety, si predávajúci vyhradzuje právo návrh na uzavretie kúpnej zmluvy neakceptovať. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa pod pojmom „tovar vyrobený na mieru“

rozumie tovar vyrobený na základe výslovných požiadaviek kupujúceho.

(6) Potvrdenie objednávky podľa bodu 4 tohto článku obchodných podmienok je splnením povinnosti predávajúceho vyplývajúcej z ust. § 6 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku s čím kupujúci súhlasí.

(7) Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom

kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO), prípadne aj iné potrebné údaje.

(8) Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

(9) Kupujúci berie na vedomie, že kúpna zmluva bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti nevznikne v prípadoch, ak kupujúci objedná tovar za kúpnu cenu zverejnenú omylom v

dôsledku zjavnej technickej chyby interného informačného systému webového sídla predávajúceho alebo v dôsledku neoprávneného zásahu tretej osoby do informačného systému webového sídla predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje pre prípady podľa tohto bodu obchodných podmienok o takejto skutočnosti informovať kupujúceho s návrhom alternatívneho riešenia objednávky kupujúceho.

(10) V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

(11) Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo pozastaviť plnenie z uzavretej kúpnej zmluvy pre prípady, ak sa zistí, že došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty alebo z dôvodu akéhokoľvek zásahu, alebo ako následok účinku rozhodnutí príslušného súdneho alebo správneho orgánu. O takomto postupe predávajúci bude kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu po zistení skutočností na pozastavenie plnenia. Pozastavenie plnenia z uzavretej kúpnej zmluvy podľa tohto bodu je výkonom práva predávajúceho a z tohto dôvodu

nemôže byť považované za porušenie zmluvných alebo zákonných povinností predávajúceho.

(12) Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o akceptácii objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

(13) Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak,

že:

a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. I. týchto obchodných podmienok, ktoré sú

umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. I. týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. I. týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. X týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu

predávajúceho,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. X a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. X týchto obchodných podmienok,

ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. X týchto obchodných

podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. X týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v Reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách

poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo v Reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

n) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

o) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

p) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada, informoval v týchto obchodných

podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

q) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk, informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

r) predávajúci vzhľadom na charakter ponúkaného tovaru nemá informačné povinnosti týkajúcu sa elektronického obsahu a kompatibility elektronickej kompatibility s hardvérom a softvérom podľa ust. § 3 ods. 1 písm. r) a s) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

(1) Predávajúci je povinný:

článok III
Práva a povinnosti predávajúceho

a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

(2) Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

(3) Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e- mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

článok IV
Práva a povinnosti kupujúceho

(1) Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

(2) Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

(3) Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

článok V Dodacie podmienky

(1) Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

Snažíme sa poskytovať vždy najaktuálnejšie a najspoľahlivejšie informácie o dostupnosti našich výrobkov a predpokladanom čase dodania, ale tieto informácie majú iba informačný charakter. Po dokončení objednávky vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky o predpokladanom čase prijatia produktu.

(2) Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

(3) Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

(4) Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom, ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia a jeho nastavenia.

(5) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“). Predávajúci tovar doručuje na zadanú adresu, ktorú zadal kupujúci pred dom/bytový dom, pokiaľ je prístup k nemu po spevnenej komunikácii a nie je obmedzený zákazom vjazdu pre daný typ vozidla.

(6) V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

(7) Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

(8) Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru

a/alebo v prípade, ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), je zástupca predávajúceho povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v Reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

(9) Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode (2) týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho, aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

článok VI Kúpna cena

(1) Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

(2) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. Kupujúci môže využiť aj možnosť platby platobnou kartou on-line cez internetové rozhranie elektronického obchodu pred dodaním tovaru alebo platbu v hotovosti výlučne v prípade osobného vyzdvihnutia tovaru v showroome predávajúceho pri preberaní tovaru.

(3) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

(4) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

(5) Kupujúci berie na vedomie, že úhrada kúpnej ceny alebo jej časti vo výške 50 % z kúpnej ceny je podmienkou zadania objednaného tovaru do výroby.

(6) Po vykonaní úhrady kúpnej ceny, ako aj jej časti bude kupujúcemu prostredníctvom e- mailu doručené potvrdenie o úhrade.

(7) V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

(8) Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby neposkytuje.

článok VII
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

(1) Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho za splnenia podmienky úhrady kúpnej ceny v plnom rozsahu.

(2) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar. V prípade ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom Časovom rozsahu, nebezpečenstvo škody na dodanom tovare prechádza na kupujúceho tým, že predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom (oznámenie, že tovar je pripravený na odovzdanie kupujúcemu) a kupujúci tovar napriek tomu neprevezme.

článok VIII
Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, ktorá je poskytovaná v rozsahu 24 mesiacov. Presné podmienky zodpovednosti za vady a postup uplatňovania a vybavovania reklamácie sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho.

článok IX
Osobné údaje a ich ochrana

(1) Presné podmienky ochrany a spracovania osobných údajov sú upravené v dokumente Zásady spracovania a ochrany osobných údajov, ktorý je zverejnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

článok X Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce preňho z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho, aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

(2) Predávajúci pri plnej akceptácii právnej úpravy odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom podľa ust. § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, výslovne a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností prehlasuje, že všetok tovar, ktorý predávajúci ponúka svojim zákazníkom prostredníctvom elektornického obchodu s výnimkou tovaru, ktorého ponuku predávajúci prezentuje s označením „skladom“, je považovaný za tovar, ktorý je v každom jednotlivom prípade vždy zhotovovaný podľa konkrétnych a osobitných požiadaviek spotrebiteľa a teda ide o tovar, ktorý je v každom konkrétnom prípade zhotovovaný osobitne pre jedného konkrétneho spotrebiteľa. Z uvedeného dôvodu nie je kupujúci spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy postupom podľa ust. § 7 ods. 1 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť podľa ust. § 7 ods. 1 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, výlučne len v súvislosti s kúpou takého tovaru, ktorého ponuku predávajúci ponúkal s označením „skladom“.

(3) V prípade odstúpenia Kupujúceho v súvislosti s kúpou tovaru predávajúcim ponúkaného na príslušnej podstránke webového sídla označenej ako „skladom“, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, najneskôr však v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. Na účely určenia momentu prevzatia tovaru kupujúcim sa primerane aplikuje ust. § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

(4) Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

(5) Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

(6) Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(7) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že právo odstúpenia bez udania dôvodu podľa bodu (2) tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý je podnikateľom.

(8) Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy upravené v tomto článku obchodných podmienok, nemajú žiaden vplyv na vznik práva kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy z iných zákonných dôvodov (napr. ako súčasť práv pri dodávke vadnej veci).

(9) Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho

a) v listinnej podobe listom zaslaným doporučenou poštou na adresu: Drevex EU s.r.o. Bojnická cesta 45 B, 97101 Prievidza alebo

b) elektronickou správou (e-mailom) zaslaným elektronickou poštou na e-mailovú adresu predávajúceho: info@drevex.eu

(10) Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu v rámci predzmluvných informácií alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

(11) Dôsledkom odstúpenia od kúpnej zmluvy je, že kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje, t. j. hľadí sa na ňu, ako keby nikdy nevznikla. Účastníci zrušenej kúpnej zmluvy majú povinnosť vzájomne sa vysporiadať podľa zásad o bezdôvodnom obohatení a vrátiť si to, čo si už predtým plnili. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb na vrátenie tovaru predávajúcemu a dodatočných nákladov.

(12) Pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy má kupujúci tieto povinnosti:

a) Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

b) Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu najmä:

i) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

ii) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

d) Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

(13) Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

(14) V prípade odstúpenia kupujúceho z iného dôvodu ako odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle podmienok vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku sa zmluvné vzťahy pri odstúpení budú vzťahovať príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi odstúpenie (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa)

(15) Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

(16) V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

- poskytnutie služby výnosu tovaru do domu/bytu, ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby.

článok XI Záverečné ustanovenia

(1) V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e- mailových správ.

(3) Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

(4) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

(5) Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Aktualizované v Prievidzi, dňa 17. 04. 2023